Proves d'accés públiques

Accés a la professió – Proves d’accés públiques 2020-03-16T17:56:19+00:00

Suspensió del termini de presentació de sol·licituds de participació en les proves d’accés per obtenir el títol de gestor administratiu 2020

Se suspèn el termini de dos mesos per a la presentació de sol·licituds, a comptar des del dia següent a la publicació en el DOGC de la Resolució JUS/334/2020, de 7 de febrer, per la qual es convoquen les proves per obtenir el títol de gestor administratiu, en aplicació de la Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària motivada pel COVID-19.

L’esmentat termini es reprendrà en el moment en què el Reial Decret 463/2020, o les seves pròrrogues, perdin la seva vigència.

PROVES D’ACCÉS

Les proves que permeten obtenir el títol de Gestor Administratiu es convoquen anualment.

Per accedir, cal realitzar una inscripció prèvia, d’acord a les convocatòries que es publiquen al DOGC per part de la Generalitat de Catalunya, i complir els requisits d’accés següents:

 1. Ser espanyol, nacional d’un estat membre de la Unió Europea, dels altres signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, o d’un país que concedeixi reciprocitat de títols i de drets.
 2. Ser major d’edat i tenir plena capacitat d’obrar.
 3. Estar en possessió d’alguna de les titulacions universitàries acreditades per a l’accés a la professió de gestor administratiu
 4. No haver estat inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques ni separat per expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques espanyoles, ni de les d’algun estat de la Unió Europea o d’un estat que concedeixi reciprocitat de títols i drets.

Les sol·licituds es poden presentar:

 • De forma presencial a la seu del Consell o a les oficines i delegacions dels Col·legis membres.
 • Per correu certificat administratiu o per correu certificat amb acusament de recepció, a qualsevol altra oficina o registre en virtut del que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • De forma telemàtica, a través del web del Departament de justícia.

Si la sol·licitud es realitza de forma presencial o per correu, s’ha de presentar la documentació següent:

 • Sol·licitud d’admissió
 • Full de dades de la convocatòria
 • Fotocòpia del DNI
 • Justificant de l’entitat bancària de l’abonament de l’import de la taxa, excepte les persones que en puguin estar exemptes,que hauran d’aportar la documentació necessària d’acord amb els requisits d’exempció.
 • Certificat de nivell de suficiència de català (C1) o declaració jurada

Un cop realitzades les proves, la persona que hagi estat declarada apta podrà sol·licitar l’expedició del títol professional.

Sol·licita més informació sobre l’actual convocatòria de proves aquí.

Existeixen altres proves d’aptitud d’accés a la professió: les convocades pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a proposta del Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España, i les de les comunitats autònomes de Galícia i Comunitat Valenciana.