S’ha publicat la resolució 5/2019, de 29 d’octubre, de publicació del qüestionari test i obertura del termini de reclamacions.

Els assistents a les proves tenen un termini de cinc dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució, per presentar les seves reclamacions en relació a la formulació de les preguntes i de les corresponents respostes correctes.
Aquestes seran valorades pels membres del Tribunal es un termini màxim de 15 dies naturals.