Notícies

Proves d’accés a Gestor Administratiu 2019

Amb data 31 de gener de 2019 ha sortit publicada al DOGC Núm. 7800 la resolució JUS/111/2019, de 23 de gener, per la qual es convoquen les proves per obtenir el títol de gestor administratiu.

La data límit per inscriure’s a les proves és el dia 1 d’abril de 2019. Les persones interessades en la present convocatòria poden sol·licitar l’admissió a les proves de forma presencial a qualsevol de les seus i delegacions dels col·legis de gestors administratius de Catalunya i a qualsevol altra oficina o registre.

També es pot fer per correu certificat administratiu o per correu certificat amb acusament de recepció, a qualsevol altra oficina o registre en virtut del que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En ambdós  casos hauran de presentar la Sol·licitud d’admissió a la convocatòria de proves, el Full de Dades, una fotocòpia del DNI, un justificant de l’entitat bancària de l’abonament de l’import de la taxa (excepte les persones que en puguin estar exemptes, que hauran d’aportar la documentació necessària d’acord amb els requisits d’exempció) i el Certificat de nivell de suficiència de català (C1) o declaració jurada.

Les persones interessades també poden sol·licitar l’admissió a les proves de manera telemàtica, mitjançant la presentació genèrica adreçada a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la sol·licitud de participació i full de dades disponibles a l’apartat Tràmits Gencat.

A continuació trobareu la resolució, la sol·licitud d’admissió a la convocatòria, el llistat de titulacions universitàries acreditades per a l’accés a la professió de gestor i la declaració jurada.

Més informació
Telèfon: 93 317 06 86
Correu electrònic: consellproves@gestors.cat

2019-02-05T15:37:04+00:00