El gestor administratiu és un professional de referència per a l’assessorament integral a autònoms, empreses i particulars. Actua davant de l’Administració pública en qualitat de representant i presta el seu suport tant al ciutadà com a les empreses per a realitzar amb èxit els seus tràmits i gestions. Els gestors són experts en diversos àmbits que van des del laboral fins al fiscal, passant per estrangeria, tràfic i transports, entre altres. Saps quins estudis necessites per a apuntar-te a les proves de gestor administratiu?

Per a poder exercir com a gestor administratiu, és necessari superar la prova oficial de convocatòria anual o cursar un Màster en Gestió Administrativa. Però, a més, es requereixen estudis previs en determinades àrees de les quals parlarem a continuació.

Estudis necessaris per a realitzar les proves de gestor administratiu

Hi ha diferents perfils professionals que poden accedir a la professió de gestor administratiu a través de les vies esmentades con anterioritat. a través de les vies esmentades anteriorment. Totes aquelles persones que hagin cursat les carreres que mencionarem a continuació poden presentar-se a les proves d’accés per a gestor administratiu:

  • Llicenciatura en l’àrea del dret, les ciències econòmiques, les ciències empresarials o les ciències polítiques. Qualsevol de les carreres establertes per l’article 6.e) del Decret 424/1963 d’1 de març, d’aprovació de l’Estatut orgànic de la professió de gestor administratiu o llicenciatures en aquesta àrea que les van succeir en el catàleg extingit de títols universitaris de caràcter oficial a Espanya.
  • Màster universitari en les àrees de ciències socials i jurídiques. Màster universitari implantat pel Reial Decret 1393/2007, de 27 d’abril, adscrit a la branca de coneixement de les ciències socials i jurídiques i vinculat a l’àmbit disciplinari d’alguna de les llicenciatures requerides per l’Estatut Orgànic, poden apuntar-se a les proves.
  • Titulació universitària oficial en un altre Estat. A més de les carreres reconegudes a Espanya, poden participar de les proves d’accés a gestor administratiu professionals que comptin amb una titulació universitària oficial que hagi estat obtinguda en altres Estats. Per això, ha de poder acreditar-se la seva equivalència al nivell MECES 3 i incloure l’homologació respecte d’algunes de les titulacions esmentades anteriorment.

Requisits per inscriure’s a les proves de gestor administratiu

Les proves d’accés a gestor administratiu consten de dues parts. D’una banda, un test de cent preguntes i, de l’altra, un cas pràctic. En aquesta segona part, la persona participant pot triar entre dos casos proposats.

Pel que fa als requisits, a més de posseir alguna de les titulacions esmentades anteriorment, és necessari complir amb el següent:

  • Ciutadania espanyola, d’algun estat membre de la Unió Europea, d’altres signataris segons l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o d’un país que tingui reciprocitat de títols i drets amb Espanya.
  • Ser major de 18 anys i tenir capacitat plena per obrar.
  • No haver estat separat del servei en cap administració pública mitjançant expedient disciplinari ni estar inhabilitat per exercir la funció pública en cap estat de la Unió Europea o que concedeixi reciprocitat de títols i drets.

Com fer la sol·licitud?

Una vegada complerts els requisits, s’ha de presentar la sol·licitud de participació, la qual cosa pot fer-se mitjançant el canal telemàtic en la pàgina web del Departament de Justícia. També es pot fer per correu administratiu.

Igualment és necessari presentar el formulari de sol·licitud d’admissió a la convocatòria segons el model disponible a totes les delegacions dels col·legis de gestors administratius de Catalunya. A més, s’haurà de presentar la declaració jurada o promesa, una còpia del DNI, el comprovant de pagament de la taxa corresponent i una còpia de la titulació que dona accés.

Cal destacar que també existeix la possibilitat de presentar la sol·licitud de forma presencial a la seu del Consell dels Col·legis Oficials de Gestors Administratius o a les oficines i delegacions dels Col·legis membres. A partir de l’endemà a la publicació de la resolució, el termini de presentació és de dos mesos. La convocatòria del 2023 finalitza el dia 2 d’abril.

 

Per què ser gestor administratiu?

És freqüent que es confongui la professió de gestor administratiu amb la d’assessor, però convertir-se en gestor ofereix un seguit d’avantatges. D’una banda, els gestors administratius compten amb una marca pròpia. Un símbol que no només els representa, sinó que genera confiança i ofereix una garantia de professionalitat i experiència als clients del despatx. A més, a diferència dels assessors, els gestors poden accedir a àmbits d’actuació preferents que permeten ampliar l’activitat als seus despatxos.

En convertir-se en gestor administratiu, un professional pot accedir a convenis exclusius amb diverses administracions autonòmiques, locals i nacionals. D’aquesta manera, es facilita i agilitza la tramitació de moltes de les gestions que hagin de realitzar tant ciutadans com empreses.

Finalment, els gestors administratius compten amb gran quantitat de recursos professionals gràcies als col·legis professionals que els proporcionen un ampli ventall de serveis i eines per ajudar-los en el seu dia a dia i millorar el seu rendiment professional.

Si vols fer el pas i dedicar-te a la gestió administrativa, pots accedir a més informació sobre les proves d’accés a la pàgina web del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya.