Convertir-se en gestor administratiu és cada cop més demandat. És una professió que implica un paper fonamental en la gestió de tràmits, documentació i processos en els àmbits legal i empresarial. El gestor administratiu, en el que respecta a les seves funcions, s’encarrega de l’assessorament, la tramitació de documentació, la representació legal i la planificació fiscal dels seus clients. Una de les possibilitats per accedir a la professió és fer un examen. Però, saps en què consisteix l’examen de gestor administratiu?

Per què fer l’examen de gestor administratiu?

Abans de saber en què consisteix l’examen de gestor administratiu, cal entendre per què hauries de fer-lo.

Els gestors administratius estan molt demandats, ja que la seva contractació permet estalviar temps i esforç a les persones que, alhora, no coneixen detalladament els processos a desenvolupar davant les administracions públiques. A més, la legislació i la regulació en àrees laborals, administratives i fiscals són cada vegada més complexes, per la qual cosa hi ha cada vegada més empreses o persones que necessiten experts capaços de guiar-los en aquest laberint.

Finalment, convertir-se en gestor administratiu es torna cada vegada més atractiu pel fet que és una professió que aporta estabilitat laboral, possibilitat de desenvolupar-se en una àmplia varietat de sectors, i formació i acompanyament especialitzats. Per tot l’anterior, volem centrar-nos en aquesta ocasió en l’examen de gestor administratiu i com ingressar a la professió.

Com accedir a la professió de gestor administratiu? Examen o Màster

En l’actualitat, hi ha dues formes d’accedir a la professió de gestor administratiu. Una és cursant un Màster Universitari en Gestió Administrativa. És una opció que es desenvolupa després d’una carrera de Grau i que permet complementar el cicle acadèmic fins a arribar al Meces III. La formació d’aquest màster és dirigida a professionals de carreres de base com Economia, Administració d’Empreses, Dret, entre altres.

D’altra banda, es pot accedir a través de l’examen de gestor administratiu. Cada any es publiquen les convocatòries per a les proves d’accés a la professió de gestor administratiu.

En què consisteix l’examen de gestor administratiu: requisits, inscripció i aprovació

Per poder presentar-se a l’examen de gestor administratiu, és necessari complir amb una sèrie de requisits que inclouen: tenir ciutadania espanyola, d’algun estat membre de la Unió Europea, d’altres signataris segons l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o d’un país que ofereixi reciprocitat de títols i drets; ser major d’edat i tenir capacitat plena d’obrar; no haver estat separat del servei en cap de les Administracions Públiques.

D’altra banda, és necessari disposar d’alguna de les següents titulacions:

  • Llicenciatura en l’àmbit de les ciències empresarials, econòmiques, ciències polítiques o dret que van succeir al catàleg extingit de títols universitaris oficials d’Espanya.
  • Llicenciatura en dret, ciències econòmiques, empresarials o polítiques establertes per l’article 6.e) del Decret 424/1963, d’1 de març, d’aprovació de l’Estatut orgànic de la professió de gestor administratiu.
  • Titulació universitària oficial obtinguda en altres Estats que acrediti l’equivalència amb el nivell Meces III i la seva homologació.
  • Màster universitari implantat pel Reial decret 1393/2007, de 27 d’abril, adscrit a la branca de coneixement de les ciències socials i jurídiques i vinculat a l’àmbit disciplinari d’algun dels estudis de llicenciatura requerits per l’Estatut Orgànic.

Com inscriure’s a l’examen de gestor administratiu?

Per presentar-se a l’examen de gestor administratiu, cal accedir al web del Departament de Justícia o fer la sol·licitud per correu administratiu. El sol·licitant fa la petició de participació i ha de presentar, conjuntament, el formulari de sol·licitud d’admissió a la convocatòria, el comprovant de pagament de la taxa corresponent, una còpia del DNI i una declaració jurada o promesa. El formulari es realitza segons el model disponible al tràmit i a totes les delegacions dels col·legis de gestors administratius de Catalunya.

En segon lloc, els sol·licitants han de proporcionar una fotografia tipus carnet en format JPG. D’altra banda, també es té la possibilitat de presentar la sol·licitud de manera presencial a la seu del Consell dels Col·legis Oficials de Gestors Administratius o a les oficines i delegacions dels Col·legis membres.

Com és l’examen de gestor administratiu?

Per acabar, volem explicar-te en què consisteix l’examen de gestor administratiu en si mateix. Aquest es divideix en dues parts. D’una banda, un test amb 100 preguntes i, de l’altra, un cas pràctic. Per arribar a l’examen amb la formació adequada, és possible disposar del temari on es troba tota la documentació didàctica i exemples de test i de casos pràctics.

En la darrera part, la persona pot triar un cas pràctic de dos proposats pels organitzadors de l’examen. Per respondre el qüestionari i per resoldre el cas pràctic, es disposarà d’un màxim de tres hores per acabar.

Si busques més informació sobre l’examen de gestor administratiu, mitjançant el formulari de contacte podràs resoldre tots els dubtes que tinguis sobre l’accés a la professió.

 

CTA-catalan