La professió de gestor administratiu forma professionals polivalents i multidisciplinaris que s’encarreguen, en particular, d’assessorar i acompanyar persones i empreses, fent tràmits en nom seu davant les entitats corresponents. Per poder accedir a aquesta professió cal ser titulat universitari amb una llicenciatura en els àmbits d’economia, empresa o dret amb un màster. En aquest article explicarem tot el procés per presentar-te a l’examen de la titulació de Gestor Administratiu.

 

Com s’obté el títol de gestor administratiu?

Actualment, la professió de gestor administratiu està reconeguda com a fonamental per al funcionament de la societat actual. Està representada pels col·legis professionals respectius de gestors administratius de cada demarcació.

El gestor administratiu és un professional que té un ampli ventall d’àmbits d’actuació, entre els quals podem trobar el fiscal, el mercantil, l’administratiu, el financer, el de vehicles, el d’estrangeria, entre altres. Es considera com un dels col·laboradors més importants davant de les administracions.

De la mà del que hem esmentat anteriorment, podem dir que hi ha dues vies principals per obtenir el Títol de Gestor Administratiu. Aquestes són mitjançant el màster en Gestió Administrativa o les proves d’accés que detallem a continuació.

 

Proves d’accés

Aquestes proves compten amb convocatòries que es fan anualment. Per poder accedir-hi cal una inscripció prèvia d’acord amb les convocatòries que es publiquen al DOGC. A més, cal estar en possessió d’alguna de les titulacions universitàries que estan acreditades per accedir a la professió de gestor administratiu. Finalment, quan ja s’han dut a terme les proves, la persona declarada apta es troba en la possibilitat de sol·licitar l’expedició del títol professional i, després, de col·legiar-se al seu col·legi professional respectiu per poder realitzar l’exercici de la professió.

 

Com participar en les proves d’accés per al Títol de Gestor Administratiu?

Com hem esmentat anteriorment, les proves que permeten obtenir el títol de gestor administratiu es convoquen una vegada a l’any i cal una inscripció prèvia d’acord amb la convocatòria.

 

Els requisits per a la prova de gestor administratiu

Però, a més, hi ha una sèrie de requisits que cal complir. Aquests són:

  • Ser espanyol o nacional d’un estat membre de la Unió Europea, d’un país que concedeixi reciprocitat de títol i drets o d’un signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.
  • Comptar amb alguna de les titulacions universitàries acreditades per accedir a la professió de gestor administratiu.
  • Ser major d’edat i tenir capacitat completa d’obrar.

Com es presenten les sol·licituds per al Títol de Gestor Administratiu?

Hi ha diverses maneres de presentar la sol·licitud per a la titulació. Una d’elles és de forma presencial a la seu del Consell dels Col·legis de Gestors o a les oficines i delegacions dels col·legis membres. També es pot presentar de manera telemàtica mitjançant el web del Departament de Justícia. I, finalment, es pot presentar per correu certificat administratiu.

 

Quina documentació és necessària?

Quan s’han complert els requisits esmentats amb anterioritat es important tenir en compte quina documentació és necessària adjuntar a la sol·licitud: la fotocòpia del document d’identitat, el certificat de nivell de suficiència de català (C1) o declaració jurada, fotografia en jpg mida carnet i, finalment, el justificant de l’entitat bancària de l’abonament de l’import de la taxa.

Quan la persona ja ha estat declarada apta posteriorment a la realització de les proves necessàries, te la possibilitat de sol·licitar l’expedició del títol professional.

 

Com et pots formar per a la prova per a la titulació de gestor administratiu?

Per arribar amb la formació adequada a la prova per a l’obtenció de la titulació de gestor administratiu, es pot disposar del temari on es troba tota la documentació didàctica, exemples de test i casos pràctics i els solucionaris corresponents.

Aquest temari és un ajut per superar l’examen que consisteix en 100 preguntes tipus test i en un cas pràctic a resoldre. Actualment l’examen es fa en modalitat on-line.

 

Col·legiació i exercici de la professió

Un cop superat l’examen i expedit el títol, ja es pot accedir a la col·legiació i exercir la professió.

El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya és l’òrgan de representació dels gestors administratius, donant-los un suport constant. A més, facilita un ventall ampli de serveis per al bon desenvolupament professional i per ampliar els àmbits d’actuació de la gestoria.

Demana informació clicant en el següent enllaç.

 

Sol·licita informació