Avui dia, la gestió administrativa té una gran projecció professional. Això es deu al fet que tant les persones particulars com les empreses disposen cada vegada de menys temps i necessiten un servei professional per a la gestió de diferents tasques administratives. Per això, per als qui busquen ampliar les seves sortides laborals, realitzar un Màster de Gestor Administratiu és una excel·lent alternativa. Veurem quines són les oportunitats laborals.

Oportunitats laborals: En què pot treballar un gestor administratiu?

Quan una persona exerceix la professió de gestor administratiu, el que fa és representar i acompanyar a les persones, les empreses i les organitzacions davant dels diversos organismes de l’Estat.

En aquest sentit, una de les seves principals tasques és realitzar tràmits i facilitar així als seus clients el compliment dels diferents requisits que aquests puguin tenir en termes legals. En definitiva, la seva feina és la de ser intermediari entre persones, empreses i administracions.

Un professional que ha dut a terme el Màster de Gestor Administratiu ha adquirit els coneixements específics suficients per brindar assessorament als seus clients sobre gestions i, a més, sobre obligacions legals que una persona o empresa ha de complir d’acord amb les seves condicions, objectius o residència.

En l’actualitat, un gestor administratiu pot exercir la seva funció d’assessorament i gestió en diversos àmbits, com ara:

 • Laboral i Seguretat Social
 • Vehicles i transport
 • Estrangeria
 • Fiscal, comptable i tributari
 • Contractes, herències i hipoteques
 • Creació i gestió d’empreses

Per què fer un Màster de Gestor Administratiu?

Per poder accedir a aquesta professió és necessari superar un examen (que es convoca anualment) o dur a terme un Màster en Gestió Administrativa. Això és el que permet adquirir els continguts, coneixements i experiències que es necessiten per exercir aquesta professió amb total garantia. Una vegada que es realitza el Màster, es completa el cicle acadèmic per assolir el nivell MECES 3.

El Màster per ser Gestor Administratiu té un programa docent adaptat a les necessitats del gestor administratiu en la seva professió. Per això, s’ofereix una formació sistematitzada i integrada dels coneixements i tècniques essencials que es requereixen per al desenvolupament d’aquesta professió. Eminentment pràctic i professionalitzador, durant les classes es resolen casos reals, que permeten un aprenentatge el més proper possible al que els futurs gestors trobaran en el seu dia a dia en un despatx professional.

Diverses universitats catalanes compten amb aquests estudis entre la seva oferta de màsters. Actualment, es pot cursar a la Universitat de Barcelona, la Universitat Abat Oliba, la Universitat de Girona i la Universitat de Lleida.

Quins estudis previs cal tenir?

Cal destacar que, per poder accedir al Màster de Gestor Administratiu, és necessari comptar amb certs estudis previs. Els perfils professionals aptes per ser gestor administratiu i ingressar en aquesta formació són aquells que disposin dels següents estudis:

 • Llicenciats, diplomats i graduats en l’àmbit de les ciències jurídiques, econòmiques o polítiques (especialitats reconegudes per a l’accés a la professió de gestor administratiu).
 • Titulats conforme a sistemes educatius aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior, sense necessitat de tenir els seus títols homologats. La Universitat comprovarà prèviament que acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de postgrau.

És el mateix ser assessor que gestor administratiu?

Moltes vegades, les persones que acudeixen a un Màster de Gestor Administratiu són aquelles que ja estaven exercint prèviament tasques d’assessorament. No obstant això, acudeixen a aquesta formació perquè la professió de gestor administratiu aporta un valor afegit en comparació amb el desenvolupament de l’assessor. En aquest sentit, podem destacar els següents avantatges de ser gestor administratiu:

 • Accedir a convenis amb administracions nacionals, locals i autònomes a través de la intermediació del Col·legi de Gestors Administratius, a fi de facilitar la gestió de molts dels requisits dels clients.
 • Ingressar en àmbits d’actuació preferents, podent ampliar l’activitat en els despatxos.
 • Identificar-se amb una marca pròpia que representi confiança per als clients.
 • Accedir a l’amplada de recursos professionals mitjançant el col·legi oficial, incloent-hi formació puntual sobre canvis procedimentals i normatius, entre altres coses.

D’altra banda, quan una persona realitza un Màster de Gestor Administratiu i ingressa al col·legi professional corresponent per poder exercir, pot beneficiar-se de tot el que aquest ofereix: formació i continu reciclatge, accés a informació, campanyes publicitàries que són dissenyades per augmentar la visibilitat…

Tens dubtes sobre el màster en gestió administrativa?

Realitzar el màster és una de les formes més adequades d’accedir a la professió de gestor administratiu, ja que a més d’obtenir el títol, obtens els coneixements i l’experiència necessària per fer-ho en les millors condicions.

Si desitges accedir al Màster de Gestió Administrativa o necessites més informació, contacta amb nosaltres.

CTA-catalan