Amb el pas del temps, l’activitat dels Gestors Administratius ha esdevingut una de les més importants a nivell social. Especialment durant la pandèmia, els professionals en aquesta àrea han demostrat ser imprescindibles per a la societat, sent el vincle necessari amb les administracions. Amb un marcat esperit de servei, el seu treball va ser considerat com una de les activitats essencials per fer front a la problemàtica generada per aquesta i que ha repercutit a moltes empreses.

Els Gestors Administratius faciliten als ciutadans un servei d’assessorament, acompanyament i suport en els diferents tràmits davant de les obligacions amb les administracions que aquests han de fer al llarg de la seva vida. Però, a més, és una sortida professional capaç d’adaptar-se a diversos perfils i que alhora encamina a una professió que és essencial i indispensable per als ciutadans i d’especial ajuda per a autònoms, professionals i PiMEs.

El gestor s’encarrega de prestar assessorament laboral, comptable i fiscal, de fer tota mena de gestions i tràmits, d’iniciar activitats empresarials, entre d’altres. En aquest sentit, la formació com a Gestor Administratiu és una sortida professional d’excel·lència en particular per a persones que estan acabant els graus en Dret, Economia i Empresa.

Com accedir a les proves anuals per a Gestor Administratiu?

Cada any es convoquen proves, habitualment entre el mes de febrer i el març, que permeten l’obtenció del títol de Gestor Administratiu. Per poder accedir-hi, cal fer una inscripció prèvia, d’acord amb les convocatòries que publica la Generalitat de Catalunya. S’hi pot accedir complint els següents requisits:

  • Ser espanyol o de nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea, dels altres signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o d’un país que brindi reciprocitat de títols i drets.
  • Ser major d’edat i tenir capacitat plena d’obrar.
  • Comptar amb un títol universitari acreditat per accedir a la professió de Gestor Administratiu.
  • No haver estat inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques ni separat per expedient disciplinari del servei d’una administració pública espanyola o d’un Estat de la Unió Europea o d’estats amb reciprocitat de títols i drets.

Complerts aquests requisits, les sol·licituds es poden presentar, per una banda, de manera presencial. Això, a la seu del Consell o a les oficines i delegacions dels Col·legis membres. També es poden presentar de forma telemàtica mitjançant la web del Departament de Justícia o per correu certificat.

En cas de tenir interès per accedir a aquest títol, és important considerar que la preparació de l’examen es pot fer a ritme de cada persona. Això, amb l’ajuda d’un temari que inclou la part teòrica, casos pràctics i també tests amb els resultats per a l’autoavaluació.

És una opció que obre un futur i noves possibilitats. El títol que s’obté a partir d’aquesta prova permet accedir a una professió, com hem dit essencial i imprescindible per a la societat, la qual, a més, té els seus respectius col·legis professionals de gestors administratius que la representen, vetllen pels seus interessos comuns i promouen l’excel·lència.

Documents necessaris per accedir a la prova anual de Gestor Administratiu

En cas de dur a terme la sol·licitud, cal presentar una sèrie de documents. Aquests són:

  • Fotocòpia del DNI
  • Full de dades de la convocatòria
  • Sol·licitud d’admissió
  • Justificant de l’entitat bancària de l’abonament de la taxa
  • Certificat de nivell de suficiència de català o declaració jurada

L’expedició del títol professional es pot sol·licitar una vegada efectuada la prova i ser considerat apte. El títol de Gestor Administratiu permet un desenvolupament professional més gran alhora que obre noves portes per ampliar les oportunitats laborals.

Si voleu accedir a la titulació de Gestor Administratiu per la via d’accés de les proves convocades per la Generalitat o bé per la via d’accés del Màster no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

Sol·licita informació