Com cada any, han estat publicades les convocatòries a les proves per accedir a la professió de gestor administratiu. Aquestes van ser publicades per part de la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Justícia, prenent com a base la Resolució JUS/172/2023 de 24 de gener, al DOGC núm. 8845. A continuació, us explicarem el que heu de saber sobre les proves d’accés a gestor administratiu el 2023 i els requisits que heu de complir per presentar-vos.

La convocatòria de les proves per a l´obtenció del títol de gestor administratiu de Catalunya i la seva posterior expedició són competència de la Generalitat de Catalunya, d´acord amb les competències assumides per larticle 125 de l’Estatut d’autonomia vigent en matèria de corporacions públiques i professions titulades i amb l’Acord de la Comissió Mixta Estat-Generalitat de 29 de maig de 2006, aprovat pel Reial decret 756/2006, de 16 de juny, de traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Generalitat en matèria d’expedició del títol de gestor administratiu, que únicament reserva a l’Administració de l’Estat el reconeixement, convalidació o homologació dels títols de gestor administratiu implantats per altres estats de la Unió Europea i que puguin habilitar per exercir aquesta professió en territori espanyol.” 

Departament de Justícia, Drets i Memòria

Requisits per presentar-se a les proves d’accés a gestor administratiu

D’acord amb el que estableix la resolució, poden concórrer a les proves d’aptitud per a l’accés a gestor administratiu els qui, a la data d’expiració del termini per a la presentació de les sol·licituds, compleixin els requisits següents:

 • Tenir ciutadania espanyola, d’algun estat membre de la Unió Europea, d’altres signataris sobre la base de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o d’un país que ofereixi reciprocitat de títols i drets.
 • Ser major d’edat i tenir capacitat plena per obrar.
 • No haver estat separat del servei en cap de les administracions públiques mitjançant expedient disciplinari, ni estar inhabilitat per a l’exercici de la funció pública en cap dels estats membres de la Unió Europea o d’estats que concedeixin reciprocitat de títols i drets.
 • Per ser gestor administratiu, necessitem tenir uns estudis previs.

Les titulacions que han de posseir els aspirants són les següents:

 • Llicenciatura en dret, ciències econòmiques, ciències empresarials o ciències polítiques establertes per l’article 6.e) del Decret 424/1963, d’1 de març, d’aprovació de l’Estatut orgànic de la professió de gestor administratiu.
 • Llicenciatura de l’àmbit de les ciències econòmiques i empresarials, del dret i de les ciències polítiques que les van succeir a l’extingit catàleg de títols universitaris oficials d’Espanya.
 • Màster universitari implantat pel Reial decret 1393/2007, de 27 d’abril, adscrit a la branca de coneixement de les ciències socials i jurídiques i vinculat a l’àmbit disciplinari d’alguna de les llicenciatures requerides per l’Estatut Orgànic.
 • Titulació universitària oficial obtinguda en altres estats que n’acrediti l’equivalència al nivell MECES 3 i l’homologació respecte a alguna de les titulacions anteriors.

Com fer la sol·licitud?

Ara que hem vist els requisits que cal complir per a les proves d’accés a gestor administratiu, us explicarem com presentar la sol·licitud.

Per això, cal fer la presentació de la sol·licitud de participació, es pot fer pel canal telemàtic. El que cal fer és fer una petició a la pàgina web del Departament de Justícia. També es pot fer aquesta petició per correu administratiu. La data que es configura com a vàlida és la d´entrada al registre electrònic, en concordança amb la data i hora oficial de Catalunya.

En conjunt amb la petició, els sol·licitants han de presentar el formulari de sol·licitud d’admissió a la convocatòria, d’acord amb el model disponible al tràmit ia totes les delegacions dels col·legis de gestors administratius de Catalunya, juntament amb el comprovant de pagament de la taxa corresponent i la declaració jurada o promesa i una còpia del DNI.

A més, al formulari cal indicar el compte de correu que s’utilitzarà per realitzar la prova, adjuntant també una fotografia tipus carnet en format JPG. És important que tot això estigui, per evitar que la sol·licitud sigui rebutjada.

D’altra banda, els sol·licitants també tenen la possibilitat de presentar el requisit de forma presencial a la seu del Consell dels Col·legis Oficials de Gestors Administratius o a les oficines i delegacions dels Col·legis membres. El termini de presentació és de dos mesos a partir de l’endemà de la publicació de la Resolució, data límit 2 d’abril de 2023.

El pagament

Com hem dit anteriorment, en tots els casos, la sol·licitud ha d’anar acompanyada del justificant de pagament en concepte de drets d’examen. Aquest pagament s’ha de fer efectiu al compte corrent especificat a la sol·licitud.

És important tenir en compte que no són acceptades sol·licituds sense la validació per part d’una entitat bancària que efectivament s’ha fet l’abonament de l’import esmentat. Es pot fer per transferència bancària el pagament i adjuntar-ne el comprovant. A més, la manca d’acreditació del pagament determina necessàriament la no admissió de la persona a les proves d’aptitud.

Així mateix, estaran exempts del pagament:

 • Les persones que acreditin una disminució igual o superior al 33%. Han de manifestar que es troben en aquesta situació a la sol·licitud de participació i lliurar el document acreditatiu durant el termini de presentació de sol·licituds, o durant el termini de reclamacions contra la llista provisional d´aspirants admesos i exclosos, indicant les seves dades i la data de tramitació telemàtica de la sol·licitud.
 • Les persones que es trobin en situació d’atur, inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i/o, si escau, al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), com a mínim des dels trenta dies previs a la data de publicació de la convocatòria.
 • Les famílies nombroses, en virtut del que disposa la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.

En què consisteixen les proves d’accés a gestor administratiu?

Ara que hem vist com ha de ser la inscripció i els requisits que cal complir, us volem explicar com són les proves d’accés a gestor administratiu.

En primer lloc, volem recordar-te que, a banda de la prova, es pot exercir la professió de gestor administratiu si curses amb èxit el Màster Oficial en Gestió Administrativa. Ara, però, ens centrarem en la prova.

La prova es divideix en dues parts: un test amb 100 preguntes i un cas pràctic. En aquesta darrera part, la persona que s’examini pot triar un cas pràctic entre els dos proposats. Pel que fa a la durada, hi ha un màxim de tres hores per a la finalització.

Si vols obtenir més informació sobre les proves d’accés a gestor administratiu, pots ingressar al web del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya i assabentar-te’n tot. També podeu accedir al formulari de contacte per resoldre qualsevol dubte.