Amb data 22 de juny de 2022 s’ha publicat al DOGC la Resolució JUS/1855/2022, de 14 de juny, per la qual es fan públics la composició del tribunal, la data i l’hora de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu.