El Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya ha adoptat una estratègia per fomentar la cultura ètica i de compliment normatiu, per impulsar la millora continua en la gestió i organització corporativa, per aplicar mesures de control, detectar, investigar i, si escau, exigir responsabilitats en cas de conductes infractores que afectin a la integritat de la corporació.

L’actuació del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya es regeix per valors com la transparència, integritat institucional no discriminació, confidencialitat i vocació de servei, que es recullen en el seu Codi ètic. El Ple del Consell ha aprovat les polítiques dels Sistemes de Compliance i Sistema Intern d’Informació (SII), que incorporen aquests principis i valors i estableixen sistemes de gestió d’obligat compliment per a tots els integrants del Consell: membres del Ple, direccions operatives, personal laboral o amb conveni de col·laboració i pràctiques, persones col·legiades que formen part de les comissions de treball, així com aquelles parts interessades i socis de negoci relacionats amb la corporació.

El Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya ha establert un canal de denúncies intern, que integra els canals de comunicació dels Sistemes de Compliance i Sistema Intern d’Informació (SII), per a les persones que vulguin informar sobre irregularitats o infraccions, el funcionament del qual es regula en el procediment de gestió de les comunicacions rebudes.

El Canal de denúncies del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya, en virtut del que disposa la la Llei 2/2023, de 20 de febrer reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció,  garanteix la confidencialitat de la identitat de l’informant i de qualsevol tercer esmentat en la comunicació, i de les actuacions que es desenvolupin en la gestió i tramitació d’aquesta, així com la protecció de les dades, impedint l’accés de personal no autoritzat.

El responsable principal de la supervisió del Sistema de Compliance i del SII és el Comitè d’Ètica del Consell, òrgan col·legiat encarregat de la gestió del Canal de denuncies, de verificar els requisits d’admissió de les comunicacions i de tramitar l’oportú expedient per a la comprovació i investigació dels fets, atorgant la deguda protecció a les persones implicades durant aquest procés.