INFORMACIÓ

El Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratiu de Catalunya es una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins. Agrupa al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya i al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Tarragona.

El Consell té encomanada la funció d’elaboració de les normes relatives a l’exercici professional i les obligacions deontològiques comunes de la professió, així com la de vetllar pel compliment, per part dels col·legis, de les disposicions legals i normes estatutàries que regulen l’exercici de la professió.

A més, pot exercir altres activitats de naturalesa privada encaminades a fomentar el desenvolupament de l’activitat de gestor administratiu i la prestació de serveis en interès dels col·legis professionals i dels seus col·legiats.

DADES DEL CONSELL

Ubicació
Plaça Urquinaona, 6, 6a planta. 08010 (Barcelona)

Dades de contacte
Tel. 93 317 06 86
Correu electrònic: consell@gestors.cat