INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE

CONSELL DE COL·LEGIS OFICIALS DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA

FINALITAT

 • Gestionar els usuaris del lloc web i, si escau, l’activació i administració de l’alta com a usuari a l’àrea col·legial.
 • Prestar els serveis inclosos en el lloc web i/o facilitar la informació sol·licitada, ja sigui via web, per correu electrònic o telefònicament. Les trucades telefòniques podran ser gravades amb la finalitat de garantir la qualitat del servei.
 • Gestionar la relació contractual o comercial establerta entre el CONSELL i els seus col·legiats i els seus usuaris.
 • En aquells casos en què l’usuari expressament ho consenti, remetre comunicacions publicitàries i informació comercial, per diferents mitjans (correus electrònics, SMS…), sobre el CONSELL o de tercers (sempre a través del CONSELL, com a conseqüència dels seus convenis de col·laboració amb els mateixos), sobre les seves activitats, productes, serveis, ofertes, concursos, promocions especials, així com documentació de diversa naturalesa que pugui resultar d’interès o utilitat a l’usuari, relacionats amb els sectors del dret, gestió administrativa, protecció de dades i prevenció de riscos laborals.

LEGITIMACIÓ DESTINATARIS

 • Consentiment de l’interessat
 • Existeixen obligacions legals que requereixen del tractament de les dades personals, d’acord amb els serveis prestats.
 • Relació contractual prèvia
 • Exercici funcions públiques


DESTINATARIS DE CESSIONS

 • Als Col·legis de Gestors Administratius de les diferents demarcacions territorials.
 • Les Administracions Públiques i l’Administració de Justícia.
 • Forces i cossos de seguretat de l’estat.

DRETS

 • Accedir, rectificar, i cancel·lar les dades, així com els altres drets indicats en la informació addicional. + info

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web:

Política de privacitat: https://www.conselldegestors.cat/politica-de-privacitat1/
Avís Legal: https://www.conselldegestors.cat/avis-legal/
Política de cookies: https://www.conselldegestors.cat/politica-de-cookies/

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Contacte DPD: dpo@gestors.cat

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: CONSELL DE COL·LEGIS OFICIALS DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA (també el prestador)

Cif:  Q5856092A

Direcció postal:  Plaça Urquinaona, núm. 6, 6a planta, 08010, Barcelona

Correu electrònic: consell@gestors.cat

Contacte DPD:  dpo@gestors.cat

 

El CONSELL DE COL·LEGIS OFICIALS DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, de naturalesa tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

 • Gestionar els usuaris del lloc web i, si escau, l’activació i administració de l’alta com a usuari a l’àrea col·legial.
 • Prestar els serveis inclosos en el lloc web i/o facilitar la informació sol·licitada, ja sigui via web, per correu electrònic o telefònicament. Les trucades telefòniques podran ser gravades amb la finalitat de garantir la qualitat del servei.
 • Gestionar la relació contractual o comercial establerta entre el CONSELL i els seus col·legiats i els seus usuaris.
 • En aquells casos en què l’usuari expressament ho consenti, remetre comunicacions publicitàries i informació comercial, per diferents mitjans (correus electrònics, SMS…), sobre el CONSELL o de tercers (sempre a través del CONSELL, com a conseqüència dels seus convenis de col·laboració amb els mateixos), sobre les seves activitats, productes, serveis, ofertes, concursos, promocions especials, així com documentació de diversa naturalesa que pugui resultar d’interès o utilitat a l’usuari, relacionats amb els sectors del dret, gestió administrativa, protecció de dades i prevenció de riscos laborals.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a consell@gestors.cat.

D’acord amb la LSSICE, el CONSELL DE COL·LEGIS OFICIALS DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA no realitza pràctiques d’SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per a rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat que les descrites excepte per imperatiu legal o requeriment judicial.

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el seu dret a cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el període màxim de 2 anys per si fossin requerides pels Jutges i Tribunals o per a incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal pel tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

Així mateix, i a part de l’exposat en aquest apartat, el CONSELL també es troba legitimat per a :

dur a terme el tractament de les seves dades en base a que:

– Existeixen obligacions legals que requereixen del tractament de les dades personals, d’acord amb els serveis prestats.

– Relació contractual prèvia

– Exercici funcions públiques

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

El CONSELL DE COL·LEGIS OFICIALS DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador només facilitarà informació als Col·legis de Gestors Administratius de les diferents demarcacions territorials, Les Administracions Públiques i l’Administració de Justícia i les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per imperatiu legal, sens perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada als servidors del CONSELL DE COL·LEGIS OFICIALS DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA, contractats a l’empresa DINAHOSTING, S.L.  amb CIF B15805419. El tractament de les dades d’aquesta entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i la citada empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre previ consentiment.


DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant el CONSELL DE COL·LEGIS OFICIALS DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA presentant un escrit a la direcció postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a dpo@gestors.cat, indicant a l’assumpte: “LOPD, Drets ARCO-POL” i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal i com indica la llei.

 

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir error i modificar les dades que resultin inexactes o incomplertes.
 • Dret de cancel·lació: permet suprimir les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, amb la finalitat que aquest pugui transmetre’ls a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatizat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans d’aquesta retirada.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

INFORMACIÓ QUE OBTENIM:

Obtenim mitjançant formularis de registre la informació mínima i indispensable. En aquest formulari vostè facilitarà les següents dades: correu electrònic, nom i cognoms.

A través d’aquesta Política de Privacitat l’informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat del CONSELL DE COL·LEGIS OFICIALS DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA, incloent les dels menors, en les que, per a la seva obtenció, s’ha demanat el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats al efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant, els pares, tutors o representants legals dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

XARXES SOCIALS

L’informem que el CONSELL DE COL·LEGIS OFICIALS DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials del CONSELL DE COL·LEGIS OFICIALS DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

El CONSELL DE COL·LEGIS OFICIALS DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-li d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

–  Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que el CONSELL DE COL·LEGIS OFICIALS DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA consideri inapropiat.

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, el CONSELL DE COL·LEGIS OFICIALS DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un fitxer propietat del CONSELL DE COL·LEGIS OFICIALS DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA, podent enviar informació del seu interès.

En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, el CONSELL DE COL·LEGIS OFICIALS DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA quedarà exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, havent l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

El CONSELL DE COL·LEGIS OFICIALS DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

A tots els efectes les relacions entre el CONSELL DE COL·LEGIS OFICIALS DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de BARCELONA.