PROVES D’ACCÉS

Les proves per obtenir el títol de gestor administratiu es convoquen anualment. La convocatòria de l’any 2023 està tancada.

Les persones que vulguin concórrer a les proves, han de presentar la corresponent sol·licitud d’admissió i complir els requisits següents:

 • Ser espanyol, nacional d’un estat membre de la Unió Europea, dels altres signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, o d’un país que concedeixi reciprocitat de títols i de drets.
 • Ser major d’edat i tenir plena capacitat d’obrar.
 • Estar en possessió d’alguna de les titulacions universitàries acreditades per a l’accés a la professió de gestor administratiu:
   • Llicenciatura en dret, ciències econòmiques, en ciències empresarials o en ciències polítiques establertes per l’article 6.e) del Decret 424/1963, d’1 de març, d’aprovació de l’Estatut orgànic de la professió de gestor administratiu.
   • Llicenciatura de l’àmbit de les ciències econòmiques empresarials, del dret i de les ciències polítiques que les van succeir en l’extingit Catàleg de títols universitaris oficial d’Espanya.
   • Màster universitari implantat pel Reial decret 1393/2007, de 27 d’abril, adscrit a la branca de coneixement de les ciències socials i jurídiques i vinculat a l’àmbit disciplinari d’alguna de les llicenciatures requerides per l’Estatut orgànic.
   • Titulació universitària oficial obtinguda en altres estats que acrediti la seva equivalència al nivell MECES 3 i la seva homologació respecte a alguna de les titulacions anteriors.
   No s’admetran aquelles persones que exclusivament estiguin en possessió d’un Grau.
 • No haver estat inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques ni separat per expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques espanyoles, ni de les d’algun estat de la Unió Europea o d’un estat que concedeixi reciprocitat de títols i drets.

Les sol·licituds es poden presentar:

 • De forma presencial a la seu del Consell o a les oficines i delegacions dels Col·legis membres.
 • Per correu certificat administratiu o per correu certificat amb acusament de recepció, a qualsevol altra oficina o registre en virtut del que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • De forma telemàtica, a través del web del Departament de justícia.

Si la sol·licitud es realitza de forma presencial o per correu, s’ha de presentar la documentació següent:

 • Sol·licitud d’admissió
 • Fotocòpia del DNI
 • Justificant de l’entitat bancària de l’abonament de l’import de la taxa, excepte les persones que en puguin estar exemptes,que hauran d’aportar la documentació necessària d’acord amb els requisits d’exempció.
 • Certificat de nivell de suficiència de català (C1) o declaració jurada

Un cop realitzades les proves, la persona que hagi estat declarada apta podrà sol·licitar l’expedició del títol professional.

Podeu demanar més informació aquí.

Existeixen altres proves d’aptitud d’accés a la professió: les convocades pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a proposta del Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España, i les de les comunitats autònomes de Galícia i Comunitat Valenciana.