Registre d’activitats de tractament de dades personals del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya en l’àmbit de les seves funcions públiques

(Article 31.2 de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals)

ACTIVITAT DE TRACTAMENT  COL·LEGIATS
Categoria d’interessats Col·legiats
Tipologia de dades
 • Dades identificatives
 • Dades de titulacions acadèmiques i professionals
 • Dades d’assegurances
 • Dades de situació d’exercici professional
 • Infraccions i sancions penals i col·legials
 • Altres dades tipificades exigides legalment
Legitimació del tractament
 • Estatuts del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya
 • Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals
 • Articles 8 i 10 de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals
Finalitat del tractament Registre de col·legiats, acreditació i gestió de la situació d’exercici professional, exercici de les funcions deontològiques i potestat disciplinària i identificació i accés públic a les dades de contacte dels col·legiats, concessió d’honors i recompenses
Cessió de dades

Categories de destinataris

Administracions, corporacions i entitats, quan es requereixi legalment
Transferències internacionals No previstes
Mesures tècniques i  organitzatives Incorporades en el Document de Seguretat
Termini de conservació Permanent
ACTIVITAT DE TRACTAMENT CONTROL DEONTOLÓGIC: DENÚNCIES, QUEIXES, INFRACCIONS, SANCIONS I MESURES CAUTELARS
Categoria d’interessats Col·legiats i Societats, denunciants i tercers interessats
Tipologia de dades
 • Dades identificatives
 • Dades d’assegurances
 • Dades de situació d’exercici professional
 • Infraccions i sancions penals i col·legials
 • Altres dades tipificades exigides legalment
Legitimació del tractament
 • Estatuts del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya
 • Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals
 • Articles 8 i 10 de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantía dels drets digitals
Finalitat del tractament Control deontològic i disciplinari de l’exercici professional, tramitació d’expedients col·legials informatius i sancionadors, registre de reclamacions, queixes i/o denúncies
Cessió de dades

Categories de destinataris

 • Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
 • Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Tarragona
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Administració de justícia, forces i cossos de seguretat de l’estat i autonòmics, administracions, corporacions i entitats, quan es requereixi legalment
Transferències internacionals No previstes
Mesures tècniques i  organitzatives Incorporades en el Document de Seguretat
Termini de conservació Durant un mínim de 15 anys
ACTIVITAT DE TRACTAMENT CÀRRECS DELS MEMBRES DEL PLE DEL CONSELL
Categoria d’interessats Membres del Ple del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya
Tipologia de dades
 • Dades identificatives
 • Dades relatives al càrrec institucional
Legitimació del tractament
 • Estatuts del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya
 • Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals
 • Article 8 de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantía dels drets digitals
Finalitat del tractament Registre de càrrecs, nomenaments, cessaments i vigència
Categories de destinataris
 • Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
 • Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Tarragona
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Departament de Justícia, administracions, corporacions i entitats, quan es requereixi legalment
 • Entitats bancàries
Transferències internacionals No previstes
Mesures tècniques i  organitzatives Incorporades en el Document de Seguretat
Termini de conservació Permanent
ACTIVITAT DE TRACTAMENT PROVES PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GESTOR ADMINISTRATIU
Categoria d’interessats Ciutadans
Tipologia de dades Dades identificatives
Legitimació del tractament
 • Estatuts del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya
 • Resolució del Departament de Justícia per la qual es convoquen les proves per obtenir el títol de gestor
  administratiu
 • Llei 7/2006 de 31 de maig de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals
 • Article 8 de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals
Finalitat del tractament Gestió de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu a Catalunya
Cessió de dades

Categories de destinataris

 • Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
 • Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Tarragona
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Departament de Justícia
Transferències internacionals No previstes
Mesures tècniques i  organitzatives Incorporades en el Document de Seguretat
Termini de conservació Durant un mínim de 15 anys
ACTIVITAT DE TRACTAMENT REGISTRE D’ENTRADA I SORTIDA
Categoria d’interessats Col·legiats i ciutadans
Tipologia de dades Dades identificatives
Legitimació del tractament
 • Estatuts del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya
 • Llei 7/2006 de 31 de maig de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
 • Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantía dels drets digitals
Finalitat del tractament Gestió del registre d’entrada i sortida de documents del Consell
Cessió de dades

Categories de destinataris

No prevista
Transferències internacionals No previstes
Mesures tècniques i  organitzatives Incorporades en el Document de Seguretat
Termini de conservació 15 anys des de la data de registre