L’exercici del dret d’accés a la informació pública està regulat a l’article 18 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Per poder exercir el dret d’accés a la informació pública, i en consonància amb el que disposa l’article 27 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, us facilitem una adreça de contacte als efectes: consell@gestors.cat.