Ja s’ha publicat la Resolució 1/2024, de 16 d’abril, d’aprovació de la relació provisional de sol·licituds de participació en la convocatòria de les proves per obtenir el títol de Gestor Administratiu, que ha estat publicada als webs corporatius. La resolució es troba adjunta al peu d’aquesta notícia.

Els aspirants exclosos disposen d’un termini de deu dies hàbils per esmenar el defecte que hagi motivat la no admissió, que finalitza el dia 30 d’abril.