L’exercici professional de gestor administratiu ha adquirit cada vegada més interès amb el pas del temps. Això es deu al fet que motoritza i facilita la realització de distints tipus de tràmits que són indispensables per la vida de les persones i el funcionament de les empreses i és, per tant, una professió en auge.

És en aquest escenari, i entenent el rol que els gestors administratius tenen com intermediaris amb administracions públiques, que aquesta professió necessita ser regulada i presentada. En el cas que fem referència, això es fa des del marc de col·legis d’àmbit territorial, la funció dels quals és representar els professionals. Estem parlant dels col·legis professionals de gestors administratius. A continuació, us contarem què consisteixen i què ofereixen.

Què són els col·legis professionals de gestors administratius?

Els col·legis professionals de gestors administratius poden ser, doncs, definits com a organismes encarregats d’ordenar l’activitat professional dels seus col·legiats dins del seu àmbit de competència. Vetllant sempre per l’acompliment sota l’ètica i dignitat professional, com també pel respecte dels drets de tots els participants i d’aquells que requereixen el servei.

En segona instància, podem dir que els col·legis professionals són els encarregats de mantenir la relació amb les autoritats, tant administrativa com governamental de tot ordre, en les localitats del seu àmbit territorial. Sense perjudici de la coordinació que han de mantenir amb els Consells de Col·legis Autonòmics i el Consell General.

A més, funcionen com una garantia de seguretat per als usuaris, pel fet que qui contracti gestors administratius i vulgui corroborar la seva veracitat només ha de dirigir-se al Col·legi corresponent.

Finalment, els col·legis professionals de gestors administratius vetllen pel compliment de les normatives professionals. S’encarreguen d’organitzar activitats i serveis d’interès als col·legiats, alhora que asseguren que es mantingui el màxim prestigi en el desenvolupament de la professió. Vigilen les obligacions mutuals dels col·legiats i tenen la potestat de sol·licitar als òrgans competents que arbitren mesures necessàries en les oficines públiques perquè cada col·legiat pugui desenvolupar, amb màxima eficiència i agilitat possible, la seva labor en cada moment.

Què ofereix un col·legi professional a un gestor administratiu?

Ara que hem vist en què consisteixen els col·legis professionals i la seva rellevància, volem parlar en particular què és el que ofereixen als seus col·legiats. Alguns dels punts més importants en aquest sentit són els següents:

Registre de professionals

En el marc de la regulació espanyola vigent, el registre de professionals en el marc de la gestoria administrativa és un dels pilars fonamentals dels col·legis professionals. Aquest procés no únicament implica incloure nous membres en la comunitat professional, sinó també establir determinats estàndards i requisits que garanteixen la qualitat i la competència en la prestació del servei de gestió.

Formació contínua

Per altra banda, els col·legis professionals de gestors administratius exerceixen també un paper crucial en la formació contínua dels seus col·legiats a través de tallers, seminaris i altres instàncies formatives. Els col·legis organitzen i faciliten el desenvolupament de cursos especialitzats que abordin temes d’actualitat que són rellevants per a l’acompliment professional en l’àmbit de la gestió administrativa.

Cal tenir en compte que la formació contínua no solament contribueix al desenvolupament professional de cada gestor de manera individual, sinó que, a més, eleva el nivell general de competència en el marc de la professió. Això és important a un entorn normatiu que està en constant evolució i canvi i on els gestors han de ser capaços d’adaptar-se.

Informació i assessorament

Els col·legis professionals de gestors administratius brinden informació detallada i assessorament sobre la professió. Això inclou aspectes de la qüestió normativa, com també claus per ingressar a la professió, estudis requerits, proves d’ingrés o màsters, entre altres coses.

Vigilància d’ètica i legalitat

En consonància amb el rol regulador mencionat prèviament, el col·legi professional supervisa l’ètica i la legalitat aplicades a l’exercici de la gestió administrativa. Són els col·legis els que estableixen i actualitzen els codis ètics i deontològics que funcionen com a guies per la conducta dels professionals col·legiats. Tot això, alhora que s’encarreguen d’investigar i sancionar violacions a aquests codis.

Promoció de la professió

Finalment, tant la promoció de la professió per al seu creixement com la creació de xarxes de contacte són aspectes que recauen en els col·legis professionals de gestors administratius. Pel que fa particularment a la creació de xarxes de contacte, aquestes apunten a fomentar la col·laboració i l’intercanvi d’experiències per a aconseguir millors resultats.

Conclusió

Hem vist prèviament el rol i la importància que els col·legis professionals de gestors administratius tenen, tant per qui exerceixen la professió com per la societat en conjunt. En aquest sentit, hi ha col·legis que destaquen per la trajectòria que porten treballant per la professió. Un d’ells és el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya (COGAC), una institució fundada en 1880 amb el doble objectiu de defensar els interessos col·lectius de la professió i vetlar pel compliment de les normes que garanteixen els drets dels ciutadans. Avui dia, COGAC representa més de 1.000 professionals.
Per altra banda, trobem el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Tarragona, fundat en abril de 1952. El Col·legi considera que la seva tasca principal és brindar un servei integral a tots els clients a través de consultoria i assessorament, sent aquest el missatge que es desitja traslladar a la societat. És un organisme de referència en la regió, havent complert 70 anys en 2022.

 

CTA-catalan